Is uw ontslag juridisch terecht? Check of uw ontslag mag!

Juridische informatie

Uw werkgever mag u alleen ontslaan als hij daarvoor een goede reden heeft. Deze redenen staan in de wet en worden ‘redelijke grond’ genoemd. Dit zijn:

 • Langdurige arbeidsongeschiktheid;
 • Bedrijfseconomische redenen;
 • Regelmatige ziekte;
 • Disfunctioneren;
 • Verwijtbaar handelen/nalaten;
 • Weigeren arbeid te verrichten wegens een ernstig gewetensbezwaar;
 • Verstoorde arbeidsverhouding;
 • Een rechter zal uw arbeidsovereenkomst alleen ontbinden als aan voorwaarden is voldaan. Als ontslag is toegestaan, kunt u soms wel een vergoeding krijgen.

  Invullen van Mag Ontslag

  Deze tool geeft een inschatting van uw positie bij (een dreigend) ontslag. Het beantwoorden van de vragen kost 5 tot 30 minuten. Het is handig bepaalde documenten bij de hand te houden als u de tool invult, zoals uw arbeidsovereenkomst, een loonstrook en het verzoekschrift dat uw werkgever heeft ingediend bij de kantonrechter.

  Documenten downloaden

  Na het beantwoorden van de vragen kunt u 3 verschillende documenten downloaden: een rapport, een brief voor aan uw werkgever en een verweerschrift. In het overzichtelijke rapport ziet u in één oogopslag welke argumenten u hebt, maar ook welke punten in uw nadeel werken. Op basis van uw antwoorden wordt een persoonlijke brief voor aan uw werkgever en een verweerschrift voor naar de kantonrechter gegenereerd. De brief is dus voor iedereen anders.

  Let op: Als u doorgaans minder dan 4 dagen per week professioneel het huishouden verzorgt, als u een bestuurder van een rechtspersoon bent of als u een geestelijk ambt bekleedt, dan hoeft uw werkgever niet eerst naar de kantonrechter. U hebt dan dus geen verweerschrift nodig. In deze situaties kunt u de tool wel gebruiken voor een beoordeling van de redelijke grond voor ontslag en het genereren van een brief aan uw werkgever.

  En daarna...?

  Met de brief en het verweerschrift kunt u zelf aan de slag. U kunt de brief naar uw werkgever sturen als u gevraagd bent in te stemmen met de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst. Heeft uw werkgever een ontbindingsverzoek ingediend bij de kantonrechter? Dan kunt u het verweerschrift gebruiken om verweer te voeren bij de rechtbank. In het rapport staat uitgelegd hoe een proces bij de rechter gaat en waar u rekening mee moet houden. Hebt u na het gebruik van de tool nog vragen? Neem contact met ons op.