Transitievergoeding WAB

Leeftijd en dienstverband

 
Is de werkgever in staat van faillissement verklaard? Of is surseance van betaling verleend?
x Wetgeving
Art. 7:673c BW.

Wetsgeschiedenis
Kamerstukken II 2013/2014, 33 818, 3, p. 42.

Toelichting

Daarvan is sprake als door de rechter is verklaard dat de werkgever:
  • Uitstel van betaling krijgt (surseance);
  • Failliet is;
  • Een schuldsaneringsregeling krijgt.