Hoe Lang in Dienst

Waarop is de berekening gebaseerd?

De tool Hoe Lang in Dienst (HLiD) en het achterliggende rekenmodel zijn gebaseerd op databronnen uit de Microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De berekening wordt gemaakt aan de hand van persoonskenmerken van de werknemer, kenmerken van de baan waaruit de werknemer wordt ontslagen, kenmerken van het arbeidsverleden en conjuncturele omstandigheden. Klik hier voor de uitgebreide toelichting bij het rekenmodel.


Wat berekent de tool?

De tool HLiD berekent de te verwachte resterende baanduur van een individuele werknemer. U krijgt twee uitkomsten: 1. de te verwachten baanduur tot aan een nieuwe baan bij een andere werkgever, uitstoom naar werkloosheid of inactiviteit; 2. de te verwachte baanduur tot aan pensionering. Bij deze twee mogelijke situaties is de kans weergegeven dat deze zich voordoet.


Speelt de te verwachten baanduur altijd een rol bij een billijke vergoeding?

Er zijn verschillende wettelijke grondslagen voor een billijke vergoeding. Per billijke vergoeding kunnen verschillende factoren een rol spelen bij het bepalen van de hoogte. In de meeste situaties speelt de te verwachten baanduur een belangrijke rol.


Is de tool voor alle werkenden geschikt?
Nee. De tool is niet geschikt voor:
 • Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
 • Werknemers die bij indiensttreding jonger dan 16 jaar of ouder dan 62 jaar waren;
 • Uitzendkrachten;
 • Stagiairs;
 • Werknemers met een WSW-dienstbetrekking.

 • Waarom is de tool gebaseerd op gegevens uit het verleden?

  De duur van de arbeidsovereenkomst zonder het verwijtbare gedrag van werkgever is een fictieve duur. Hiervan kan wel een goede voorspelling worden gemaakt op basis van statistische gegevens. Het rekenmodel is gebaseerd op de meest actuele cijfers die voor handen zijn. Cijfers over voorafgaande jaren bieden uiteraard geen garantie voor de toekomst. Analyses uit het verleden bieden dus geen zekerheid dat de uitkomst juist is, maar wel houvast. Deze manier van het voorspellen van een fictieve duur werd met Hoe Lang Werkloos (HLW) ook in de rechtspraak geaccepteerd.


  Moet een billijke vergoeding altijd gelijk zijn aan het gederfde loon dat met HLiD wordt berekend?

  Nee, de te verwachten baanduur is één van de gezichtspunten is voor het berekenen van een billijke vergoeding. Ook andere factoren kunnen een rol spelen. Wel is de uitkomst van HLiD een goed startpunt.


  Waarom kost het geld?

  Het aanschaffen en gebruiken van de data waar op de berekening is gebaseerd, kost veel geld. Ook is het verwerken van de data naar de tool HLiD tijdrovend. Deze kosten worden op geen enkele wijze gesubsidieerd, ook al zijn wij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Om de tool toegankelijk te houden, kost het gebruik ervan slechts € 80 inclusief btw.


  Kan ik alle vragen beantwoorden?

  Ja. Sommige vragen lijken lastig, maar deze worden verduidelijkt door een toelichting en/of een voorbeeld. Als dit nodig is, wordt verwezen naar de database waarop de berekening is gebaseerd. Voor de berekening is bijvoorbeeld van belang in welk COROP-gebied de werknemer woont. In de toelichting staat een overzicht waarin per gemeente het bijpassende COROP-gebied wordt gegeven, zodat u het juiste antwoord kunt vinden. Als u na het lezen van de toelichting in de tool en de toelichting bij het rekenmodel nog vragen hebt, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.